سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
پژوهشگر 
 
ادامه دارد 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدیر گروه پژوهشی 
1384/01/01 
1386/01/01 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب ( صرف، نحو و بلاغت) 
تدریس 
مدارس علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
اصول فقه (اصول استنباط، اصول) 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
منطق