تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
علوم قران و حدیث 
علوم اسلامی رضوی 
 
فوق لیسانس 
 
علوم قران و حدیث 
تربیت مدرس تهران 
 
دکترا 
1389 
فقه و مبانی حقوق اسلامی 
دانشگاه فردوسی مشهد 
0.00 
سطح 4