نگاه قرآن و سنت به حلم و بردباری ریشه ها، آثار، پیامدهای فردی و اجتماعی آن
47 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه